می‌رویم برمیم
این‌روزها شب که می‌شود ماه توی آسمان است. بعد خواب می‌پرد می‌رود تا دورتر. یعنی برویم مهتاب‌ را بجوریم. مهتاب‌گردی آیین تابستانی ماست. چه خاصه که کنار یک قنات توی بیابان باشد و یک دشت بی‌مرز روبه‌روت و خواب‌های رمیده؛ دورت سرگردان.
مضراب تارت را گم‌کرده‌ای؟ بیا این کلید، بزن... بزن... بزن... کنار آتش دودمرگ نشویم، خواب آشفته‌ی مورچه‌ها توی پاچه‌مان نرود، ردپای توی جوب نترساندمان...
وقت پیدا کردن تمام گم‌شده‌هاست. ماه که می‌پاشد روی دشت، می‌شود گشت. تا صبح هم که بگردی...
خُب این سنت تابستانی ماست. می‌رویم. برویم...
تدریس زیبایی در قرون متقدم
تو اون‌قدر خوشگلی که هی بارون مي‌گیره
مارسیا،
دوست دارم زیبایی بلند و بلوند تو رو
تو دبیرستان‌ها درس بدن،
تا بچه‌ها یاد بگیرن که کسی
مثه آهنگی زیر پوست زندگی مي‌کنه

ریچارد براتیگان - دری لولا شده به فراموشی


زیبایی شکفته‌ی او را باید
در شهرهای شرق کهن-دارالخلافه‌های زیبایی-
تدریس کرد
زیرا
درس حکومتی‌ست طلایی؛ زیبایی‌اش
و گیسوان سلسله‌سانش خلافتی‌ست که در طولش
جمعیت عظیمی از بلبل‌ها
می‌آرامند...

رضا براهنی - گل بر گستره‌ی ماه 1349
فلک کژروتر است از خطّ ترسا
I
برداشته بودم نشانت بدهم. توی راه یکی ازم دزدید یا گم کردم نمی‌دانم.

II
زنم می‌گوید: نمی‌شود امروز سفر نروی؟ دی‌شب‌همه‌شب خواب آشفته می‌دیدم.
یا می‌گوید: حالت خوب است؟ زنت خوب است؟ بچه‌ت خوب است؟ دی‌شب همه‌شب خواب بدت می‌دیدم...
را می‌گوید: بد نورانی شده‌ای! خوب‌است صدقه کنی!
از می‌گوید: خیلی وقت است خواب ندیده‌ام.

رستمم دیگر. نه از خواب می‌ترسم نه از بیداری.

III
خوابت را می‌بینم. همه‌چیز از زیر چشم من می‌گذرد. هرشب خوابت را می‌بینم. خواب‌هایت را می‌بینم.قبل از آن‌که ببینی‌شان.

IIII
یکی؛ جایی، برای‌م خواب دیده؛ بد...
مرزبان‌نامه (1)
خارپشت‌ها و لاک‌پشت‌ها

‌مثلا در یکی از کیس‌های مطالعاتی با لا‌ک‌پشتی روبه‌رو بودیم که در طول زندگی‌اش نتوانسته بود از لذت خاراندن پشتش برخوردار شود و اصلا به‌طور کل با این لذت بیگانه بود. کار خلاقه‌ی آقای منقول این بود که این لاک‌پشت را با یک خارپشت آشنا کرد و این‌شد که لاک‌پشت که در برخی نسخ سنگ‌پشت و کاسه‌پشت نیز نقل شده از این لذت محذوفه‌ی زندگی‌ش برخوردار گردید.
از آن‌جا که به‌طور معمولِ این‌گونه زندگی‌های مشترک، بعد از مدتی یکی از طرف معامله احساس غبن می‌کنند؛ این‌بار خارپشت بود که پس از سال‌ها خاراندن پشت لاک‌پشت به‌این نتیجه رسید که در این زندگی مشترک...

برچسب‌ها: