فصل عسل
خوش‌تر آن است که در فصل عسل از تنه‌ی لَخت مُو بالاتر بکشی خیالت را، تا تلخی داربست انگورهای باستانی و ماه لُخت را بگیری توی دستانت و زَهر ظُهرهای تابستان را به کامش بریزی در مردادی چنین تلخ‌تر از آبان
مُردار به آفتاب مرداد.