دل هم منجمد میشود وقتی که توی یخچال روزمرگی بماند دل هم بو میگیرد بوی ماندگی