تابستانی
ای از ورای پرده​ها
تاب تو؛ تابستان ما

::